Uncategorized

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บ. ผู้มีอาชีพอิสระ ยังกู้ได้ เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

หลังปิดระบบลงทะเบียน “สินเชื่ อ ผู้มีรายได้ประจำ” วงเ งิ นกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ชั่ วคราว

หลังจากที่ “ธนาคารออมสิน” ประกาศปิดระบบการลงทะเบียน

“สินเชื่ อ ผู้มีรายได้ประจำ” วงเ งิ นกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ชั่ ว คร าว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุดไปแล้ว

ธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ประชาชน “ผู้มีรายได้อิสระ” ขอสินเชื่ อ ฉุ ก เฉิ น

สำหรับผู้มีรายได้อิสระ วงเ งิ นกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท ผ่าน www.gsd.or.th

อย่ าง ต่อเนื่องจนกว่าจะเต็มวงเ งิ นเยี ย ว ย า ที่อนุมัติไว้

โดยผู้มีอาชีพอิสระ สามารถลทะเบียนของรับสินเชื่ อ ฉุ ก เฉิ น

เพิ่มสภาพคล่องช่วงโควิด-19 วงเ งิ นสูงสุด 10,000 บาท ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้ าน

เอกส าร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรั สโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)

เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่ ง การจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

เอกส าร แสดงการชำระห นี้ เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติ หนี้ ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 4: ติ ด ต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกส ารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS

และธนาคารจะโอนเ งิ นเข้าบัญชีเ งิ นฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงิ น สดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแ ม่ ค้า ลู กจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็ กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ ติ ดต่อได้

ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่ อ

วงเงิ น 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

ไม่ต้องมีหลักประกัน

ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระห นี้ ใน 6 งวดแรก

เริ่มชำระคืนเ งิ นต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดย หั ก เ งิ นชำระจากบัญชีเ งิ นฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเ งิ นกู้และจัดทำสัญญา สิ้ น สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเ งิ นโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ที่มา: www.gsb.or.th

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also
Close
Back to top button